Digitalisaation aiheuttamat muutokset luo yrityksen johtamiselle haasteita. Johtamisen edellytyksenä on, että johdolla ja johtajilla kykyä omaksua muutokset ennen kuin niitä voidaan ottaa käytäntöön koko organisaatiossa. Johtamisessa on mietittävä mihin organisaatiota viedään, mitä työntekijät tekevät uudessa tilanteessa, miten muutoksiin kouluttaudutaan. On määriteltävä määränpää ja sen tavoitteet. Muutosta tehtäessä viestinnän merkitys on erittäin suuri. Organisaation kanssa on kommunikoitava, keskusteltava, ja on tärkeätä kuunnella työntekijöitä. Työntekijöiden kuunteleminen ja ymmärtäminen mahdollistaa uusia näkökantoja asiaan. Johtajan täytyy sisäistää kokonaisuus, johon kuuluu vanhat toimintamallit kuin digitaalisuuden uudet ominaisuudet. Liiketoiminnan tai liiketoimintojen vieminen uuteen suuntaan vanhojen toimintojen rinnalla, vaatii hyviä johtamisen taitoja.

Monessa yrityksessä muutosvastarinta johtuu huonosti hoidetusta muutosjohtamisesta. Muutokset tuodaan esille ilman tai puuttellisten perustelujen kanssa. Toisinaan muutoksia otetaan käyttöön kysymättä mielipiteitä niiltä ihmisiltä jotka asian kanssa joutuvat toimimaan. Nämä synnyttävät vastarintaa ja ajatuksia, että muutoksia tehdään johdon "päähänpistoista" ja, koska johtajat haluavat saada "oman käden jäljen" esille.

Johtaminen on määrätietoista yhdessä kulkemista kohti sovittuja päämääriä ja tavoitteita. Se on ihmisten organisointia ja sosiaalista vuorovaikutusta siten, että jokainen voi antaa parastaan yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Digitalisaatio ei horjuta johtamisen perusperiaatteita, vaan antaa sille omat erityispiirteensä. Digitalisaation johtamisessa oman lisämausteen tuo poisoppimisen ja luopumisen johtaminen. Jotta ihmiset ja yritykset voivat tehdä asioita uudella tavalla, jostain vanhasta on väistämättä luovuttava. Se aiheuttaa helposti muutosvastarintaa. Taitava johtaja selviytyy näistäkin tilanteista avoimen viestinnän avulla. Myös ihmisten mukaan ottaminen muutosprojekteihin auttaa muutoksen ymmärtämistä. Kun ihmisillä on ollut mahdollisuus vaikuttaa muutoksen läpivientiin, se on helpompi ottaa vastaan. 

Digitalisaation myötä johtajan täytyy luottaa alaisiinsa entistä enemmän. Hänen on annettava työntekijöille enemmän tilaa tehdä oikeita päätöksiä ja oikea-aikaisesti. Niin liike-elämän kuin muunkin maailman rytmi on niin vauhdikas, ettei joka tilanteessa ole aikaa kysyä lupaa yhdeltä tai useammalta taholta. Mitä enemmän hierarkiaa yrityksissä on, sitä suuremmasta asennemuutoksesta on kyse. 

digitalisaatio.jpg

Johdon tehtävänä on varmistaa, että koko organisaatiolla on selkeästi mielessä tavoitteet, joihin pyritään sekä missä puitteissa toimitaan. Tavoitteiden tiedostaminen auttaa työntekijöitä tekemään niitä oikeita päätöksiä. Vaikka johdon on annettava osa vastuustaan ja vallastaan esimiehile sekä muille työntekijöille, johdon työmäärä ei suinkaan vähenny. Johtajien täytyy osata tehdä isoista ja monimutkaisista asioista yksinkertaisia. Yksinkertaistaminen on johtajien yksi tärkeimmistä ominaisuuksista. Lisäksi johtajien pitää lisätä koko organisaation tietotaitoja siitä, miten tehdyt päätökset ovat vaikuttaneet ja miten ne vievät kohti yhteistä tavoitetta. Se ohjaa jatkossa jokaista entistä parempia päätöksiä kohti. Työ on jatkuvaa ja muutosvastarintaa ilmenee varmasti aktiivisestakin viestinnästä huolimatta. Johtajalle on kuitenkin epäilemättä palkitsevaa nähdä alaistensa onnistumisia ja kehitystä omassa työssään. Digitalisaation yhtenä osana on kehittyminen ja uusien asioiden haltuunotto. 

Johtajan tai henkilön, joka johtaa digitalisaatiota ei tarvitse olla tämän alan ammattilainen. Hänen täytyy olla vain valmis raivaamaan organisaatiossa tilaa digitalisaatiolle ja valmistaa ihmiset sen vastaanottoon. Digitalisaation johtaminen pitää toteuttaa johtamisen perusmetodeilla ja määrätietoisella asenteella.

 

 

Lähteet:

Digitalisaation johtaminen. Saatavissa: https://www.documenthouse.fi/blogi/digitalisaation-johtaminen. [viitattu 6.11.2016]