Digitalisaation vaikutuksista työelämässä keskustellaan paljon. Uuden edessä nähdään usein uhkia, mutta muutos on väistämätöntä ja digitalisaation mahdollisuudet kannattaa nähdä ja hyödyntää. Nykyaikaisen organisaation toiminnassa digitalisaatio on läpileikkavaa, kaikkia koskevaa. Se asettaa uusia haasteita niin johtajalle kuin työntekijälle, niin työn tekemisen tavoille kuin palvelujen kehittämiselle. Digiaikakaudella kommunikaatio on valtaa, ja teknologia mahdollistaa sen. (Ennakointikamari 2015.)

 

Digitalisaatio synnyttää työelämässä positiivisia sekä negatiivisia muutoksia. Monelle työntekijälle digitalisaation raju kasvaminen aiheuttaa haasteita ja sitä kautta paineita pärjäämiselle. Useimmiten haasteita on vanhemmilla työntekijöillä. Heillä saattaa herätä ajatuksia, että pärjääkö nuorempien työntekijöiden vauhdissa mukana. Oman osaamisen ja työn jatkuvuuden epävarmuus lisääntyy näissä tilanteissa. Monesti heistä tuntuu ahdistavalta, kun pitää jo päivittäisien asioiden hoitamisessa käyttää useita erilaisia järjestelmiä. Useiden järjestelmien käyttäminen tarkoittaa myös useiden käyttäjätunnuksien ja salasanojen hallintaa. Näihin asioihin yritysten pitäisi panostaa, jotta yrityksen yksi voimavara eli kokeneet työntekijät pysyvät työelämän rytmissä mukana ja motivoituneina. Muutoksien ja uusien asioiden käyttöönottaminen vaatii hyvää ohjeistusta ja koulutuksia. Koko organisaation sitoutuneisuus johdosta työntekijöihin vaikuttaa muutoksien läpi viemisen onnistumiseen.

Toisille ihmisille digitalisaation lisääntyminen on myönteinen asia ja he kokevat, että muutoksien kautta tulee uusia mahdollisuuksia. He suhtautuvat positiivisesti teknologiaan, ja ovat kiinnostuneita hyödyntämään sen tarjoamia mahdollisuuksia työelämässä ja sen ulkopuolella. He kokevat hienona asiana, kun kaikki maailman tieto on helposti saavutettavissa, kun sitä tarvitaan. Nämä työntekijät hyödyntävät digitalisaatiota kommunikaatiossa sekä erilaisten asioiden hoitamisessa.

digitalisaatio.jpg

 

Yrityksen johto esimiesten avustuksella luo edellytykset organisaation toiminnalle digitalisaation aiheuttamien muutoksien hallinnassa. Johdon pitää ymmärtää, että ihminen on keskeisessä roolissa yrityksen tulevaisuuden kannalta. Osaavat ja sitoutuneet ihmiset ovat tärkeitä menestystä luotaessa. Yhteisen päämäärän asettaminen ja toimintatapojen kehittäminen luo jatkuvuutta tulevaisuuden toimintaympäristölle.

Digitalisaatio ei ole ilmiönä uusi, mutta sen vaikutukset ovat laajemmat kuin aiemmin on ajateltu. Tämän päivän ja erityisesti tuleva digitalisaatio on vallankumouksellista, toimintaa mullistavaa uudistamista. Ellei ajattelua samalla muuteta, on vaarana, että vanhojen toimintatapojen päälle rakennetaan automaatiota, joka tekee prosessista vain entistä kalliimman. On aika kyseenalaistaa vanhaa ja löytää oikea visio. Ennen kuin voimme tehdä asioita uudella tavalla, meidän pitää opetella. Oppiminen tapahtuu tekemällä. Toiminnan digitalisoinnissa on tärkeää, että aloitetaan heti – ei suunnitella liikaa vaan opitaan kokeilemalla. (Valtiokonttori 2016.)

Digitalisaatio on joka tapauksessa nähtävä työelämässä mahdollisuutena nostaa tuottavuutta ja talouskasvua. Digitalisaatio on yksi vaihe työelämän loputtomassa muutoksessa.

 

 

Lähteet

Ennakointikamari 2015. [Viitattu 30.10.2016]. http://ennakointikamari.fi/events/tyoelaman-muutos-ennakointikamari-4-4-2015/

Valtiokonttori 2016. Kohti digimurrosta. [Viitattu 30.10.2016]. http://www.valtiokonttori.fi/fi-FI/Virastoille_ja_laitoksille/Digitalisaatio/Loppuraportti_Valmiina_digikiriin/Johdanto#tavoitteet